SPS P4: Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 13/14

Slovenski podjetniški sklad je tudi v letu 2013 ob sodelovanju Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ponovno objavil javni razpis za prejem subvencij za nakup nove tehnološke opreme – P4. Nepovratna sredstva so  namenjena spodbujanju investicijskih vlaganj za uspešen razvoj podjetij in povečanje konkurenčnosti na domačih in tujih trgih.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Cilji razpisa

 • spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in srednje velikih podjetij z namenom povečati njihovo konkurenčnost na globalnem trgu,
 • spodbuditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v območju EU,
 • omogočiti mikro, malim in srednje velikim podjetjem pridobitev določenega odstotka subvencij za financiranje nakupa nove tehnološke opreme od investicijskih stroškov.

Kdo so upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki*) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa.

Okvirna višina nepovratnih sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2014 po tem razpisu znaša do največ 31.140.000,00 EUR in sicer:

 •  26.469.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
 • 4.671.000,00 EUR- slovenska udeležba,
 • oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Upravičeni stroški:

 • nova tehnološka oprema (nakup strojev, strojne opreme in programske opreme).

Obdobje upravičenosti

Upravičeni stroški lahko nastanejo od dneva oddaje vloge (rok za oddajo 5.9.2013) pa do datuma oddaje zahtevka, najkasneje do 5.9.2014.

Višina sofinanciranja

 • Mikro in mala podjetja: do 50 % upravičenih stroškov (od 50.000 EUR do 250.000 EUR).
 • Srednje velika podjetja: do 40,00% upravičenih stroškov ( od 40.000 EUR do 200.000 EUR).
 • Podjetja iz sektorja transporta: do 30,00% upravičenih stroškov (od 30.000 EUR do 150.000 EUR).

Osnovni pogoji pridobitve subvencije

 • finančna konstrukcija operacije mora biti zaprta,
 • zagotovljeno mora biti najmanj ohranitev števila zaposlenih do 31.12.2016,
 • podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku operacije.

Postopek pridobitve subvencije

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. K vlogi predloži poslovni načrt in tudi predračune ali ponudbe opreme, ki jo želi nabaviti. V primeru pozitivne ocene sklene Sklad s podjetjem pogodbo o izplačilu subvencije. Podjetje lahko prične z nabavo  opreme po oddaji vloge. Po zaključeni investiciji posreduje na Sklad zahtevek za izplačilo subvencije, kateremu predloži  originalne račune in dokazila o plačilu te opreme. Po pregledu zahtevka, po kontroli na kraju samem in v kolikor ni najdenih nepravilnosti, Sklad tudi izplača subvencijo po pogodbi.

Rok za predložitev vlog je 5.9.2013.

Opomba: *V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov, nosilci dejavnosti – lastniki niso vključeni v število zaposlenih.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VSA DODATNA VPRAŠANJA IN POMOČ: info@kam-data.eu

Objave iz iste kategorije: