Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

Slovenska podjetja imajo, poleg nacionalnih razpisov za nepovratna sredstva, na voljo tudi centralizirane razpise neposredno prek Evropske komisije za podporo mladih podjetij. Eni izmed bolj privlačnih razpisov so razpisi v okviru programa »Obzorje 2020« (Horizon 2020).

A pri pripravi prijave je potrebno biti zelo pozoren na pogoste napake, ki se pri tem lahko pojavljajo.

Na kaj je potrebno paziti pri pisanju prijave in katere so najpogostejše napake prijaviteljev predstavljamo v nadaljevanju.

Kaj pomeni »dobra prijava«

Prijavitelj mora v prvi vrsti izhajati iz želje po dejanski realizaciji ideje, ki jo prijavlja. To tudi pomeni, da mora dobro sovpadati z dolgoročno strategijo in dvigom konkurenčnosti prijavitelja. Prav tako je zelo pomembno, da se zagotovi usklajenost ciljev projekta s poslovnimi cilji podjetja. V naslednjem koraku je potrebno identificirati najustreznejši razpis in prijavo prilagoditi vplivom, ki izhajajo iz delovnega programa in teme na katero se prijavlja.

Vsak rezultat projekta mora izkazati jasno dodano vrednost za ciljne skupine, ki jih projekt naslavlja. Še tako inovativen rezultat ni vreden nič, če ne rešuje določene težave. Vsi evropski razpisi in preko njih dodeljena finančna sredstva so usmerjeni v razvoj družbe (gospodarski, socialni, okoljski …). Dodeljena sredstva so javna. Posledično je upravičeno pričakovanje javnosti, da se pozitivni učinki projektov čim hitreje odrazijo tudi v našem vsakdanjem življenju.

O iskanju partnerjev

Če razpis zahteva konzorcij več partnerjev, je zelo pomembno, da se ustrezne partnerje poišče vnaprej in ne šele tik pred rokom prijave ter da projekt razvijate v sodelovanju. Ustreznost partnerjev zagotovite tako, da najprej pripravite seznam lastnosti (znanj, kompetenc, referenc), ki jih morajo vaši bodoči partnerji posedovati. Potem poskusite identificirati tiste organizacije, ki ustrezajo kriterijem.

Ocenjevalec bo pri konzorciju ocenjeval predvsem usklajenost in multidisciplinarnost partnerjev ter reference in veščine posameznih članov ekipe. Tako kot pri predstavitvi pred investitorji, mora prijavitelj tudi pri tovrstnih finančnih virih dokazati, da ima ekipo, ki poseduje vse veščine in znanja, potrebna za uresničitev predlaganega projekta.

O inovativnosti

Ideja, ki jo prijavljate, mora biti zelo inovativna. EC ima zelo jasno definicijo inovativnosti, ki je običajno razložena v razpisni dokumentaciji. V okviru razpisa SME Instrument, ki je trenutno eden najbolj zanimivih za mala in srednje velika podjetja (MSP), se pričakujejo predvsem disruptivne inovacije, tako pri novih tehnologijah, kot tudi inovativnih poslovnih modelih (primeri so Airbnb, Spotify in Uber).

O jeziku

Jezik prijave naj bo na eni strani čim bolj preprost ter na drugi ravno dovolj prepričljiv pri uporabi »evropske« terminologije, da dokaže določeno mero poznavanja trendov na evropski ravni. Vsebina naj bo predvsem jasna, jedrnata in konsistentna v celotni prijavi, pri čemer se uporablja raje krajše stavke. Ocenjevalci namreč na dan preberejo okoli več prijav, ki obsegajo do 30 strani in tako težko sledijo preveč kompleksnim strukturam, še posebej če niso ravno »domači« v industriji, ki jo prijava pokriva.

Kdaj podjetje dobi sredstva

Ko je projekt odobren, podjetje pridobi del sredstev vnaprej. V primeru faze 1 SME Instrumenta je to 40 % odobrenega zneska, pri fazi 2 pa se ta delež individualno dogovori.

SME Instrument – najbolj »vroč« razpis za MSP-je

Trenutno je aktualen javni razpis za MSP-je, t.i. »SME Instrument« (MSP Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati MSP-jem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Več na ec.europa.eu.

Prijave možne v treh fazah

SME instrument je razpisan v treh različnih fazah. V prvi fazi prijave je predmet razpisa študija izvedljivosti, ki traja do 6 mesecev. Odobreni prijavitelji lahko prejmejo 50.000 €.

V drugi fazi je predmet razpisa izdelek ali tehnologija, pripravljena za na trg. Vrednost celotnega projekta se giblje med 715.000 € in 3,5 mio €, pri čemer EC sofinancira 70% vrednosti, projekt pa lahko traja od 12 do 24 mesecev.

Tretja faza SME instrumenta ne prinaša neposredne finančne podpore temveč predvsem mentorstvo, dostop do mreže zasebnih investitorjev ter nadaljnjo podporo pri razvoju preko storitev mreže Enterprise Europe Network.

Kdo se lahko prijavi

SME Instrument je namenjen so-financiranju projektov od pilotne faze do trga. Na razpis se lahko prijavijo tudi posamezna MSP. Predložiti morajo projektno prijavo, ki izkazuje zelo visoko stopnjo inovativnosti ter ustrezno utemeljiti potencial rasti, globalni domet ter sposobnost izvedbe.

Ideje lahko pokrivajo naslednja področja: IKT, nanomateriali, biotehnologija, vesolje, bio-ekonomija, zdravje, transport, klimatske spremembe, e-uprava, varnost.

Financirajo se predvsem inovacijske aktivnosti, v manjšem obsegu pa raziskovalne aktivnosti. To pomeni, da mora produkt v času prijave dosegati že tehnološko raven 6 (TRL) oziroma raven prototipa.

Najpogostejše napake prijaviteljev na SME Instrument

Ocenjevalci velikokrat ne poznajo področja dela prijavitelja, zato je zelo pomembno, da le-ta zna prepričati z zelo dobrim poznavanjem trga (velikost trga, rast, potencial, končni uporabniki in kupci, konkurenca), z jasno izdelano strategijo vstopa na trg (vključno z intelektualno lastnino, poslovnim modelom in potrebnimi partnerstvi/deležniki na trgu) ter z znanstveno odličnostjo in kompetentno ekipo za uspeh.

Glavne napake prijaviteljev se pokažejo predvsem pri nejasno izdelani ideji, nizki inovativnosti projekta, pomanjkanju razumevanja namena razpisa in njegovih pravil, slabem poznavanju trga in trendov na trgu ter slabem ali sploh nepoznavanju konkurence in svojih konkurenčnih prednosti, preveliki osredotočenosti na tehnični opis rešitve in premajhnem poudarku na učinku rešitve na nivoju družbe ter največkrat prevelikem poudarku na raziskovanju namesto na poslovni in komercialni utemeljitvi.

Konkurenca pri razpisih je zelo visoka zato sta jasna strategija komercializacije in posledičen vpliv na širšo družbo ključnega pomena za uspeh.

Vir: Startaj

Objave iz iste kategorije: