Kaj običajno preverja inšpektor za delo?

inspektor_za_delo_Vsakemu podjetniku, tudi tistemu, ki ima vse stvari primerno urejene, obisk inšpektorja predstavlja določen strah ali se bo nemara našla tudi kakšna napaka, ki smo jo tekom poslovnega procesa morda spregledali.

Te skrbi lahko znatno zmanjša informiranost o tem, kaj inšpektorji ob pregledu sploh preverjajo.

Tokrat zato poglejte, kaj običajno preverja inšpektor za delo?

Inšpektor za delo izvaja nadzor na področju varstva pri delu ali na področju delovnopravne zakonodaje. Pri svojem delu ugotavlja, v kolikšni meri se stanje na terenu razlikuje od predpisanega stanja v zakonu. Dokumenti, katerih urejenost preverja inšpektor za delo.

  1. interni akti (vezani na delovna razmerja)
  2. pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, napotnice
  3. potrjene prijave zaposlenih
  4. plačilne liste in potrdila o izplačilih
  5. potrdila o plačanih dajatvah in prispevkih iz naslova delovnih razmerij
  6. itd.Inšpektor pregleda izpolnjevanje zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, pri čemer preverja vso dokumentacijo v zvezi s tem ter izvede neposredno kontrolo objektov, delovnih prostorov, delovnih mest, pogojev za delo na vseh deloviščih, ustreznost sredstev za delo, varovalne opreme..

Inšpektor za delo lahko v sklopu svojih pooblastil zahteva tudi razne izpise iz poslovnih knjig druge listine, povezane z delovnim procesom ali zaposlenimi, lahko zasliši priče, pridobi podatke oseb iz različnih evidenc in zbirk podatkov, odvzame brezplačne vzorce blaga, materiala, opreme, fotografirati, snemati ter nenazadnje tudi zaseči predmete in dokumente v zavarovanje dokazov.

Podjetniki in podjetja, ki zaposlujejo majhno število zaposlenih, ne potrebujejo sistemizacije delovnih mest. Potrebujejo pa izdelane akte ter evidence o varnosti in zdravju pri delu, dopustu, odsotnosti in prisotnosti na delovnem mestu ter opredelitve višine dodatkov k plačam. Ob tem ne gre pozabiti, da je potrebno arhiv o plačah hraniti trajno.

V kolikor se pri inšpekciji pojavijo zapleti, ima inšpektor za delo na voljo naslednje ukrepe.

  1. Odredi rok za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.
  2. Izvede postopek skladno z Zakonom o prekrških.
  3. Poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje.
  4. Predlaga drugemu organu sprejem ukrepov.

Podjetjem in podjetnikom želimo, da bodo morebitni nadzori potekali mirno in se zaključili v njihovo dobro, zato predlagamo, da vse delovno-pravne zadeve urejate sproti.

Vir: Data

Objave iz iste kategorije: